Algemene voorwaarden,

belangrijke juridische mededeling

Deze algemene voorwaarden ('Website Voorwaarden') van Leukverjaardagsfeestje omschrijven op welke wijze Leukverjaardagsfeestje haar diensten aanbiedt. Lees deze Website Voorwaarden daarom zorgvuldig voordat u uw bestellingen via onze website (www.Leukverjaardagsfeestje.nl) ('Website') plaatst. Door het gebruik van deze Website en/of onze diensten, geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de inhoud van deze Website Voorwaarden. Leukverjaardagsfeestje behoudt zich het recht voor deze Website Voorwaarden op ieder moment aan te passen, aan te vullen en/of te wijzigen zonder een verplichting tot mededeling daarvan aan u. U dient deze Website regelmatig te bezoeken om u op de hoogte te stellen van de huidige Website Voorwaarden. De Website Voorwaarden zijn op deze website beschikbaar. U bent te allen tijde gehouden aan de op dat moment geldende Website Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Website Voorwaarden, verzoekt Leukverjaardagsfeestje u deze Website onmiddellijk te verlaten. 


1. Introductie


1.1. Leukverjaardagsfeestje is een handelsnaam van Yeppi BV, ingeschreven bij de KvK onder nummer 66183898. Op haar diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, die gedeponeerd zijn bij het handelsregister van Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 55907431.

1.2. Het BTW-nummer van Leukverjaardagsfeestje is NL856431448B01.

2. Bestelling


2.1. Leukverjaardagsfeestje biedt u de mogelijkheid om uw Bestelling bij ons aangesloten partners ('Partners') door te geven op de wijze zoals op de Website is weergegeven. Wij brengen een overeenkomst tot stand tussen u en de door u gekozen Partner. Leukverjaardagsfeestje is zelf geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst. Leukverjaardagsfeestje is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de Bestelling en zij garandeert op geen enkele wijze dat uw behandeling bij de aangesloten Partner van Leukverjaardagsfeestje van afdoende kwaliteit is. Evenmin geeft Leukverjaardagsfeestje enige garantie dat de op de Website vermelde beschikbare tijden of levertijden accuraat en juist zijn.

3. Een bestelling plaatsen en de verwerking hiervan

 3.1. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de informatie die nodig is om een correcte Bestelling te plaatsen en uit te laten voeren. Dit betreft o.a. het verstrekken van de juiste namen, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer.
 

3.2. Leukverjaardagsfeestje geeft geen garantie op de aangekochte artikelen via één van onze partner (affiliatie)websites. De Voorwaarden van de betreffende webshop, waar het artikel wordt gekocht, zijn van toepassing bij het gebruik van deze website en op alle aankopen gedaan bij deze webshop. Leukverjaardagsfeestje is niet verantwoordelijk voor schade, fouten en het niet leveren van producten door webshops. Leukverjaardagsfeestje doet haar uiterste best enkel betrouwbare webshops op te nemen op Leukverjaardagsfeestje.

3.3. Leukverjaardagsfeestje is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Bezoeker of anderen. Leukverjaardagsfeestje is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

3.4. De links welke zijn opgenomen op Leukverjaardagsfeestje zijn louter informatief en veelal door derden aangeleverd. Leukverjaardagsfeestje is in geen geval verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. Uiteraard doet Leukverjaardagsfeestje alles wat in haar vermogen ligt om de verstrekte informatie correct en up-to-date te houden. Indien er problemen zijn kunnen deze gemeld worden via info@Leukverjaardagsfeestje.nl.

3.5. Wanneer u uw Bestelling via Leukverjaardagsfeestje heeft geplaatst bij de door u gekozen Partner, wordt u in de gelegenheid gesteld om uw Bestelling te bevestigen door te klikken op de button 'bevestig'. Let op: controleer de juistheid van de door u ingevoerde gegevens en verbeter eventuele fouten alvorens uw Bestelling af te ronden en te klikken op de button 'plaats mijn bestelling'. Hierna wordt uw Bestelling afgerond en verzonden en kunnen ingevoerde gegevens niet meer worden veranderd.

3.6. Leukverjaardagsfeestje zal uw Bestelling verwerken en wij zullen u dit per e-mail bevestigen. Als u geen schriftelijke (e-mail)bevestiging heeft ontvangen, hebben wij geen bestelling van u ontvangen en dient u zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen.


 4. Prijs en betaling


4.1. De prijzen op de Website zijn van toepassing. Deze prijzen zijn inclusief BTW.

4.2. Deze Website bevat een groot aantal arrangementen, producten en/of diensten. Het is altijd mogelijk dat sommige prijzen niet juist of correct zijn. De bij ons aangesloten Partners zijn verantwoordelijk voor de op de Website vermelde prijzen (en eventuele wijzigingen hiervan) voor de arrangementen, producten en/of diensten.

4.3. Alle betalingen van bestellingen moeten geschieden volgens de betalingsmogelijkheden zoals op deze Website vermeld staan en wel via iDeal, geldige creditcard of via contante betaling bij de Partner. Een korting kan van toepassing zijn op uw bestelling als u een zogenaamde 'kortingscode' gebruikt. Deze kortingscodes worden enkel door Leukverjaardagsfeestje beschikbaar gesteld. 

4.4. Tegoed en kortingsbonnen: Tegoed- of kortingscodes kunnen op uw Bestelling van toepassing zijn indien u een tegoed – of kortingscode gebruikt die door de Website wordt herkend en die door Leukverjaardagsfeestje is goedgekeurd. U dient daarbij de kosten van enige betaalkaart zelf te dragen. Houdt u er rekening mee dat bij betaling van de Bestelling met creditcards (anders dan via Ideal) uw bank het bedrag van uw Bestelling op uw rekening voor enige tijd zal reserveren voordat het daadwerkelijk van uw rekening zal worden afgeschreven. Het door uw bank gereserveerde bedrag zal gedurende de periode van deze reservering niet op uw rekening beschikbaar zijn. Leukverjaardagsfeestje noch enige partner is aansprakelijk voor deze vertraging in de verwerking van uw betaling.

4.5. Algemene voorwaarden voor alle Tegoed en kortingsbonnen
Het recht om de Bon te gebruiken is persoonlijk en kan niet worden overgedragen. Anders dan door de originele ontvanger van de Bon mogen Bonnen op geen enkele wijze en in welke vorm dan ook gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd of gepubliceerd worden. De Bonnen/Codes mogen niet worden gebruikt in combinatie met andere Bonnen, kortingsacties en/of promoties die van tijd tot tijd zullen worden aangeboden. Een Bon/Code kan niet worden gebruikt om zgn. Tegoedbonnen (Giftcards) te kopen. Iedere Bon/Code kan eenmalig door de ontvanger kunnen worden gebruikt. Door het gebruik van de Bon garandeert u dat u de rechtsgeldige ontvanger bent van de Bon en dat u de Bon in overeenstemming met deze Voorwaarden Kortingscodes, van toepassing zijnde wetgeving en naar goed vertrouwen zult gebruiken. Als Leukverjaardagsfeestje van oordeel is dat een Bon/Code in strijd met deze van toepassing zijnde wetgeving en/of goed vertrouwen wordt gebruikt heeft Leukverjaardagsfeestje het recht om uw Bon/Code te annuleren of te weigeren.

5. Aansprakelijkheid


 5.1. Leukverjaardagsfeestje zal bij haar werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht nemen.

 5.2. Leukverjaardagsfeestje (inclusief alle bedrijven binnen de Leukverjaardagsfeestje groep en alle functionarissen, directeuren, medewerkers, aandeelhouders en/of agenten van ieder van hen) sluiten iedere aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid uit (voor zover wettelijk toegestaan) voor ieder verlies en/of schade (van welke omvang en soort dan ook en met inbegrip van enige directe, indirecte, bijkomende of gevolgschade of enig verlies van inkomsten, winst, goodwill, gegevens, contracten en/of verlies of schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met werkonderbrekingen, verlies van kansen, verlies van verwachte besparingen, slecht beheer of verspilde (werk)tijd en/of enig onrechtmatige handelen (inclusief enige nalatigheid) die voortvloeit uit en/of verband houdt met:
    •    onze diensten
    •    deze Website
    •    de juistheid van de door de Partners op onze Website verstrekte informatie
    •    de diensten en/of een producten, handelingen en/of nalatigheden van de Partners
    •    het (niet-)gebruik van deze Website, alle websites verbonden aan deze Website (via links) en/of het materiaal op deze websites.

 5.3. Niets in deze Website Voorwaarden beperkt of sluit op enige wijze de aansprakelijkheid van Leukverjaardagsfeestje door dood of persoonlijk letsel als gevolg van enige nalatigheid door Leukverjaardagsfeestje uit. Hetzelfde geldt voor enige aansprakelijkheid van Leukverjaardagsfeestje uit hoofde van frauduleus handelen, (schending van) wettelijke rechten of enige andere aansprakelijkheid van Leukverjaardagsfeestje die niet op grond van enige toepasselijke wet- of regelgeving kan worden uitgesloten en/of beperkt.

5.4. Indien u schade lijdt door het toerekenbaar tekortschieten van Leukverjaardagsfeestje, dan is de aansprakelijkheid van Leukverjaardagsfeestje beperkt tot een bedrag gelijk aan tweemaal het bedrag van uw totale bestelling of € 150,- (zegge: honderdvijftig euro). Het laagste bedrag is steeds van toepassing.

5.5 Indien uw gebruik van (het materiaal op) deze Website leidt tot enige onderhoudswerkzaamheden, reparaties en/of aanpassingen van deze Website, apparatuur, software en/of data, bent u volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle hierdoor door Leukverjaardagsfeestje gemaakte kosten en Gebruikers schade.

 

5.6. De banners en andere reclame-uitingen op Leukverjaardagsfeestje worden uiterst zorgvuldig geselecteerd, echter is Leukverjaardagsfeestje niet aansprakelijk voor de beelden, uitingen en doelstellingen van betreffende adverteerders.

5.7. Leukverjaardagsfeestje is niet verantwoordelijk voor de communicatie tussen haar Gebruikers en biedt als platform enkel de mogelijkheden toch communicatie aan. Leukverjaardagsfeestje is gerechtigd om bij ongepast gebruik van Gebruikers, zoals grof taalgebruik, discriminatie, commercieel gebruik, virussen, onwettig gebruik en overige verboden content, uitingen te verwijderen en indien er wettelijke overtredingen begaan zijn hiertoe de bevoegde instanties in te schakelen en informatie te verstrekken.


6. Verboden content


6. 1. Dit artikel geeft een opsomming van content die verboden is te plaatsen door de Gebruikers van Leukverjaardagsfeestje. Leukverjaardagsfeestje bepaald wat verboden moet worden aangemerkt en zal worden verwijderd. Leukverjaardagsfeestje is gerechtigd om naar eigen inzicht Gebruikers te verwijderen die enig verboden content hebben geplaatst. Ter indicatie van verboden content hierbij een niet uitputtende opsomming:
    •    Discriminerende content, kwetsende, aanstootgevende en pornogratische inhoud
    •    Content welke oproept tot geweld en/of aanzet tot het lastigvallen van anderen
    •    Content welke in strijd is met enige wet, regeling, verordening of afspraak welke gemaakt is in deze disclaimer/voorwaarden.
    •    Content die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen
    •    Content die inbreuk maakt op de privacy of rechten van derden of Leukverjaardagsfeestje
    •    Pornografische content en welke in strijd is met de goede zeden
    •    Content die aanzet tot illegaal gedrag
    •    Spam, onterecht commercieel gedrag en overig illegaal online gedrag
    •    Beeldmateriaal van een ander persoon zonder diens toestemming
    •    Inhoud die ten doel zijn een politiek of religieus standpunt uit te dragen

7. Klachten


7.1. Klachten over de arrangementen, producten/of diensten van een Partner kunnen tot uiterlijk 48 uur na afnemen arrangement, product en/of dienst via de Website bij Leukverjaardagsfeestje worden ingediend. Klachten kunnen worden ingediend door contact opnemen met onze Klantenservice via het telefoonnummer of het e-mailadres dat staat vermeld op deze Website.

7.2. In het geval u ontevreden bent over de arrangement, product en/of diensten van een Partner, zal Leukverjaardagsfeestje, onder voorbehoud van hetgeen onder artikel 5 is bepaald en indien mogelijk, proberen u te helpen bij het zoeken naar een oplossing die voor u toereikend is.
 
7.3. Een klacht over de arrangement, product en/of diensten van een Partner of een verzoek tot compensatie, dient u rechtstreeks in te dienen bij de Partner.

8. Intellectueel eigendom


8.1. U bent uitsluitend gerechtigd om materiaal van deze Website te downloaden en/of te printen voor eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Houdt u hierbij rekening met de volgende bepalingen:

 8.1.1. Tenzij anders is vermeld, behoren alle auteursrechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten (waaronder maar niet beperkt tot merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, octrooirechten en andere (geschreven en/of ongeschreven) rechten van intellectuele eigendom) gelegen in deze Website en alle via deze Website door Leukverjaardagsfeestje ter beschikking gestelde materialen (waaronder maar niet beperkt tot gegevens, bestanden, foto's, teksten, lay-out, afbeeldingen, etc.) toe aan Leukverjaardagsfeestje of aan licentiegevers van Leukverjaardagsfeestje. Deze Website en alle via deze Website ter beschikking gestelde materialen worden (wereldwijd) beschermd door toepasselijke wet- en regelgeving. Enig ander gebruik van deze Website en/of de via deze Website ter beschikking gestelde materialen, anders dan zoals in artikel 8.1 vermeld, is uitdrukkelijk verboden. Voor dergelijk gebruik is de voorafgaande schriftelijke toestemming van Leukverjaardagsfeestje uitdrukkelijk vereist.

 8.1.2. U bent niet gerechtigd om op enige wijze de digitale of papieren exemplaren van enig bepaald materiaal van deze Website die u in overeenstemming met artikel 8.1 opslaat en/of gebruikt op enige wijze te wijzigen, aan te passen en/of te (her)bewerken. U bent niet gerechtigd om bepaalde foto's, teksten, (grafische) afbeeldingen en/of video- en/of audiomateriaal aan het originele materiaal van de Website toe te voegen, te wijzigen en/of te (her)gebruiken. U dient ervoor te zorgen dat de status van Leukverjaardagsfeestje alsmede die van andere auteurs van het materiaal op deze Website te allen tijde wordt erkend.

8.1.3. Voor zover van toepassing, erkent u uitdrukkelijk dat Leukverjaardagsfeestje de maker is van dan wel auteursrechthebbende is op het materiaal van deze Website.

8.1.4. U bent niet gerechtigd om enig materiaal van deze Website voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en/of verleende licentie hiertoe van Leukverjaardagsfeestje.
 

8.2. Zoals onder artikel 8.1 hierboven is beschreven, mag geen enkel (onder)deel van deze Website (geheel of gedeeltelijk) op enige wijze worden openbaar gemaakt, verveelvoudigd, verspreid, gedistribueerd, gereproduceerd, gekopieerd, gewijzigd en/of op enige andere wijze (doen) worden gebruikt of geëxploiteerd (waaronder, maar niet beperkt tot reproductie of opslag op/in andere website(s) of op/in enig elektronisch (opslag)medium) zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hiertoe van Leukverjaardagsfeestje.

8.3. Aan deze Website Voorwaarden zijn geen andere rechten te ontlenen dan welke nadrukkelijk hierboven onder artikel 8.1 is omschreven. Alle rechten die niet expliciet in deze Website Voorwaarden zijn omschreven worden uitdrukkelijk door Leukverjaardagsfeestje voorbehouden.

9. Website toegang


9.1. Leukverjaardagsfeestje probeert deze Website met uitzondering van onderhoudswerkzaamheden - 24 uur per dag voor iedereen beschikbaar te stellen. Leukverjaardagsfeestje garandeert echter niet dat deze Website continue beschikbaar is en/of volledig functioneert. Daarnaast garandeert Leukverjaardagsfeestje uitdrukkelijk niet dat de servers/systemen waarop deze Website beschikbaar wordt gesteld, altijd (volledig) vrij zijn van virussen, storingen en/of andere schadelijke elementen. Leukverjaardagsfeestje sluit iedere aansprakelijkheid die hiermee verband houdt of hiervan het gevolg is uit.

9.2. Leukverjaardagsfeestje behoudt zich het recht voor om u zonder voorafgaande mededeling de toegang tot deze Website (geheel of gedeeltelijk) te ontzeggen.

9.3. Helaas is de overdracht van informatie via internet niet altijd volledig veilig. Hoewel wij zoveel mogelijk veiligheidsmaatregelen proberen te treffen om uw informatie zo goed mogelijk te beschermen, kunnen wij de veiligheid van de door u verzonden gegevens en data via onze Website niet volledig garanderen. Elke informatieoverdracht is dan ook voor eigen risico.

10. Bezoekersmateriaal en gedrag

10.1. U bent verantwoordelijk voor de wijze waarop u tot deze Website toegang verkrijgt. U draagt tevens de verantwoordelijkheid voor alle personen die via uw internetverbinding toegang tot deze Website verkrijgen en het feit dat zij zich bewust zijn van deze Website Voorwaarden en zich hier aan houden.
 

10.2. Anders dan de persoonlijk identificeerbare informatie (persoonsgegevens) welke vallen onder de Leukverjaardagsfeestje Privacy Verklaring, wordt alle andere informatie die u verzendt via en/of plaatst op deze Website beschouwd als niet-persoonlijke en niet-vertrouwelijke informatie. Leukverjaardagsfeestje aanvaardt geen verdere verplichtingen en/of verantwoordelijkheid voor deze door u geplaatste informatie. Leukverjaardagsfeestje alsmede diegenen die zij hiertoe uitdrukkelijk toestemming verleent, behoudt zich het recht voor om dergelijke door u verzonden en/of geplaatste niet-persoonlijke en niet-vertrouwelijke informatie te kopiëren, distribueren en op enige andere wijze te gebruiken ten behoeve van commerciële en niet-commerciële doeleinden.

 10.3. Het is uitdrukkelijk verboden om enig materiaal te plaatsen, te uploaden en/of te verzenden op en/of naar de Website over te brengen wat:
    •    in strijd is met lokale, nationale en/of internationale wet- en/of regelgeving
    •    op enige wijze onrechtmatig, misleidend en/of frauduleus is
    •    bijdraagt aan iedere niet-geautoriseerde of niet-toegestane reclame(-activiteiten)
    •    virussen en/of andere schadelijke programma's bevat.

 10.4. Het is uitdrukkelijk verboden om op enige (andere) wijze misbruik van deze Website te maken (waaronder maar niet beperkt tot hacken en/of het ontwijken of verwijderen van beveiliging(en) van (delen) van deze Website).

 10.5. Alle beoordelingen, opmerkingen en/of feedback die u via deze Website plaatst, uploadt en/of verzendt mogen in ieder geval niet / geen:
    •    op enige wijze lasterlijk, obsceen en/of aanstootgevend materiaal bevatten
    •    op enige wijze geweld en/of discriminatie bevatten en/of hiertoe aanzetten
    •    op enige wijze inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden
    •    op enige andere wijze in strijd zijn met en/of inbreuk maken op wettelijke rechten van derden
    •    aanzetten tot enige illegale activiteiten en/of schendingen van de privacy van derden
    •    de indruk geven dat deze beoordelingen, opmerkingen en/of feedback van Leukverjaardagsfeestje afkomstig zijn
    •    de indruk geven dat deze beoordelingen, opmerkingen en/of feedback afkomstig zijn van een ander persoon (dan uzelf) en/of uw relatie met een ander persoon verkeerd doet voorstellen.

10.6. De verboden handelingen zoals hierboven beschreven zijn niet-limitatief. Indien u zich niet houdt aan een of meer van deze genoemde verboden handelingen, behoudt Leukverjaardagsfeestje zich het recht voor om alle hierdoor door Leukverjaardagsfeestje Gebruikerskosten en ontstane schade volledig op u te verhalen.

 10.7. Leukverjaardagsfeestje zal volledige medewerking verlenen aan iedere wettelijke autoriteit(en), wanneer deze haar desgewenst verzoekt om de identiteit en/of de locatie van bepaalde personen bekend te maken, indien en voor zover sprake is van enig handelen zoals in dit artikel beschreven.
 

11. Links naar en van andere websites


11.1. Links naar websites van derden op de Website van Leukverjaardagsfeestje worden enkel verstrekt voor uw gemak. Wanneer u van deze links gebruik maakt, verlaat u deze Website. Leukverjaardagsfeestje controleert en/of herziet de websites van derden niet en is ook niet verantwoordelijk voor deze websites en/of de inhoud en/of beschikbaarheid hiervan. Leukverjaardagsfeestje vertegenwoordigt verder op geen enkele wijze deze websites, het materiaal op deze websites, en/of het resultaat van het gebruik hiervan. Als u besluit om gebruik te maken van een of meerdere van deze websites van derden, is dit geheel voor eigen risico.

11.2. U mag te allen tijde deze Website linken aan uw eigen website op voorwaarde dat dit op een rechtmatige en eerlijke manier gebeurt die op geen enkele wijze afbreuk doet aan de goede naam, reputatie en status van Leukverjaardagsfeestje en/of niet op enige andere wijze profiteert van of schade berokkent aan Leukverjaardagsfeestje en haar onderneming.

11.3. U bent niet gerechtigd om een link van een website die niet van u is te gebruiken wanneer een dergelijke link op enige wijze een vorm van associatie met en/of goedkeuring door Leukverjaardagsfeestje suggereert, wanneer hiervoor geen rechtvaardige gronden aanwezig zijn.

11.4. Enige links naar de Website van Leukverjaardagsfeestje moeten voldoen aan alle (toepasselijke) voorwaarden zoals genoemd in deze Website Voorwaarden.

11.5. Leukverjaardagsfeestje behoudt zich te allen tijde het recht voor om haar toestemming voor de plaatsing van links naar de Website van Leukverjaardagsfeestje in te trekken en/of hiertegen bezwaar te maken.

12. Disclaimer


 12.1. Leukverjaardagsfeestje doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat alle informatie op de Website zo correct en volledig mogelijk wordt weergegeven. De Partners zijn echter verantwoordelijk voor de informatie over de door hen geleverde arrangementen, producten en/of de diensten, zoals bijvoorbeeld beschrijvingen van arrangementen, producten, namen, prijzen, thema’s, allergiewaarschuwingen en zij voeren de diensten uit. Als u twijfelt over de door de Partner geleverde informatie, raden wij u uitdrukkelijk aan hierover tijdig en voorafgaand aan het plaatsen van uw Bestelling contact op te nemen met de betreffende Partner of Leukverjaardagsfeestje. In het bijzonder garandeert Leukverjaardagsfeestje niet dat de informatie die op de Website is weergegeven, waaronder die door de Partners aan Leukverjaardagsfeestje wordt verstrekt volledig juist en up-to-date zijn.

12.2. Voor zover wettelijk toegestaan, biedt Leukverjaardagsfeestje u toegang tot deze Website en haar diensten onder uitsluiting van alle verklaringen, garanties, voorwaarden en/of andere bepalingen (inclusief wettelijke bepalingen die van toepassing kunnen zijn op deze Website en de door Leukverjaardagsfeestje aangeboden diensten).

12.3. U bent persoonlijk verantwoordelijk voor de beveiliging van uw eigen wachtwoord wat u gebruikt om u te registreren op de Website. Tenzij Leukverjaardagsfeestje op onachtzame en nalatige wijze uw wachtwoord aan derden bekend maakt, is Leukverjaardagsfeestje niet aansprakelijk voor onbevoegde transacties en/of handelingen gemaakt of gepleegd met uw naam en wachtwoord.

13. Beëindiging


13.1. Leukverjaardagsfeestje is te allen tijde en geheel naar eigen inzicht gerechtigd om u de toegang en/of het gebruik van de Website en onze diensten onmiddellijk (permanent of tijdelijk) te ontzeggen en/of te beëindigen, wanneer:

13.2. Leukverjaardagsfeestje er redelijkerwijs van overtuigd is dat u materiaal op de Website heeft geplaatst, ge-upload, verspreid of anderzijds heeft gebruikt op een manier die in strijd is met de artikel 10 van deze Website Voorwaarden

13.3. Leukverjaardagsfeestje er redelijkerwijs van overtuigd is dat u hebt gehandeld in strijd met de artikelen 11 van deze Website Voorwaarden

 13.4. U op een andere wijze in strijd met een of meerdere bepalingen van deze Website Voorwaarden heeft gehandeld.

14. Toepasselijk recht


14.1. Deze Website Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Geschillen naar aanleiding van deze Website Voorwaarden of die hiermee verband houden worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in Amsterdam.

15. Aanvullende bepalingen


15.1. Wij zijn begaan met het beschermen van uw privacy en veiligheid. Alle persoonsgegevens die wij van u verzamelen worden verwerkt in overeenstemming met onze Privacy Verklaring.
 
15.2. Indien één of meerdere bepalingen van deze Website Voorwaarden door enige rechterlijke instantie of autoriteit onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet-uitvoerbaar wordt verklaard, wordt deze bepaling(en) uit deze Website Voorwaarden verwijderd. Dit heeft geen enkele invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Website Voorwaarden en deze blijven onverminderd van kracht.


15.3. Iedere (gehele of gedeeltelijke) vertraging of niet-handhaving van enige bepaling van deze Website Voorwaarden door u of Leukverjaardagsfeestje, wordt niet geïnterpreteerd als enige afstand van uw of onze rechten of rechtsmiddelen.

15.4 U bent niet gerechtigd uw rechten of verplichtingen zoals beschreven in deze Website Voorwaarden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Leukverjaardagsfeestje over te dragen. Leukverjaardagsfeestje is gerechtigd haar rechten en verplichtingen zoals beschreven in deze Website Voorwaarden zonder uw schriftelijke voorafgaande toestemming (geheel of gedeeltelijk) aan derden over te dragen, waaronder maar niet beperkt tot situaties waarin Leukverjaardagsfeestje een joint-venture aangaat, of sprake is van een overname en/of verkoop.

15.5. De titels in deze Website Voorwaarden zijn slechts bedoeld voor uw gemak. Deze titels zijn niet van invloed op de interpretatie van de inhoud van deze Website Voorwaarden.


16. Uw status


  16.1.    Door het plaatsen van een Bestelling via deze Website garandeert u dat:
    •    u wettelijk in staat bent om bindende overeenkomsten en/of rechtshandelingen aan te gaan
    •    u minimaal de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt
    •    u de toestemming van uw ouders of voogd hiertoe heeft of verondersteld wordt deze te hebben (indien u jonger bent dan 18 jaar).


17. Mededelingen


 17.1. Toepasselijke wet- en regelgeving kan vereisen dat bepaalde informatie en mededelingen die wij aan u versturen schriftelijk dient te zijn. Wanneer u van deze Website gebruik maakt, accepteert u echter dat wij deze informatie en mededelingen (voornamelijk) per e-mail aan u zullen toesturen. Wij zullen per e-mail contact met u opnemen of via mededelingen op deze Website u van informatie voorzien. U gaat akkoord met deze elektronische communicatie en 'indien nodig en voor zover vereist' erkent dat alle overeenkomsten, berichten, informatie en/of andere mededelingen die wij elektronisch aan u bekend maken voldoen aan enige wet- en regelgeving die in een dergelijk geval schriftelijke mededelingen voorschrijft. Deze voorwaarde heeft geen verdere invloed op uw wettelijke rechten.

18. Overmacht


18.1. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verzuim en/of enige vertraging in de uitoefening van een of meerdere van onze verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst, indien en voor zover dit is veroorzaakt door enige oorzaak of gebeurtenis waar wij redelijkerwijs geen invloed op kunnen uitoefenen (overmacht).

 18.2. Overmacht omvat iedere van buiten komende oorzaak, gebeurtenis en/of handeling waar wij geen invloed op kunnen uitoefenen. Overmacht omvat in ieder geval:
    •    stakingen, buitensluitingen en/of andere collectieve (stakings)acties
    •    burgerlijke onrust, oproer, invasies, terroristische aanslagen (of dreigingen hiervoor), oorlogen (of dreigingen hiervoor)
    •    branden, ontploffingen, stormen, overstromingen, aardbevingen en verschuivingen, epidemieën en/of natuurrampen
    •    onmogelijkheid om gebruik te maken van spoorwegen, scheepvaart, vliegtuigen, autovervoer of andere middelen van openbaar of ander (eigen) vervoer
    •    onmogelijkheid om gebruik te maken van openbare en/of particuliere telecommunicatienetwerken
    •    wetten, besluiten, voorschriften en/of andere overheidsbeperkingen.

 18.3.    Ingeval van overmacht worden onze contractuele verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst geacht te zijn opgeschort zolang de situatie van overmacht zich voordoet. Wij doen al hetgeen redelijkerwijs mogelijk om te proberen deze situatie van overmacht zo spoedig mogelijk te beëindigen of een oplossing te vinden zodat wij onze contractuele verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst, ondanks deze overmacht, alsnog kunnen uitoefenen.
 

19. Geldigheid


19.1. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze Website Voorwaarden op enig moment door enige rechterlijke instantie of autoriteit geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of niet-uitvoerbaar wordt verklaard, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen. In een dergelijk geval blijven de overige bepalingen in deze Website Voorwaarden geheel en onverkort van kracht.

20.  Volledige overeenkomst


20.1. Deze Website Voorwaarden alsmede alle overige documenten waarnaar deze Website Voorwaarden verwijzen, bevatten alle afspraken zoals deze tussen partijen terzake van (het gebruik van) deze Website zijn gemaakt. Deze afspraken vervangen alle eerdere afspraken welke partijen hieromtrent met elkaar hebben gemaakt.